Artikel 1 - Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten met de bv Media Service, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Stationsstraat 19 en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Ieper 0438.614.796 (hierna 'Media Service' genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn tevens van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van Media Service wordt geplaatst via www.labellecerise.be. Zodra de klant een verkoopovereenkomst aangaat met Media Service aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten die uit de verkoopovereenkomst voortvloeien en dewelke kunnen verschillen per aangeboden product of dienst. Tevens erkent de klant dat enkel de algemene voorwaarden van Media Service van toepassing zijn op verkoopovereenkomsten die met Media Service worden gesloten, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2 - Toepasbaarheid

De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Media Service aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. Indien een bepaling vervat in onderhavige voorwaarden ingaat tegen een internationaal verdrag, voor zover van toepassing, een wet, reglement of een andere dwingende regelgeving zal de desbetreffende bepaling niet toepasselijk zijn. Het niet geldig zijn van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven. Media Service behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande overeenkomsten.

Artikel 3 - Inhoud

Onder 'inhoud' wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege Media Service, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, e-mails, websites of catalogi. Media Service kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. Media Service heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van Media Service is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto's van producten en zijn louter indicatief. De instellingen van een beeldscherm waarop de klant een website bezoekt of waarin e-mails worden geopend, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken. Ook de afdrukweergave van catalogi en aanverwante documenten kunnen kleurafwijkingen teweeg brengen. Media Service heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Media Service kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 4 - Aanbod en bestelling

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. Bestellingen via de website worden geacht door natuurlijke personen voor niet-beroepsmatige private doeleinden te worden geplaatst of door ondernemingen die de producten wensen aan te wenden voor hun beroepsactiviteit. Handelaars die een bestelling voor doeleinden van doorverkoop willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst. Handelsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Media Service verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van Media Service te kennen en te aanvaarden. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. Media Service behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Media Service onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Media Service en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of de factuur zijn opgenomen. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onduidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen, ofwel via info@labellecerise.be of de klantendienst die alle werkdagen telefonisch bereikbaar is van 9u tot 18u op het nummer +32(0)57 21 54 33.

Artikel 5 - Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

Artikel 6 - Betaling

Alle prijzen van producten zijn aangegeven in euro en zijn inclusief btw en recupel, tenzij anders aangegeven. Transportkosten, invoerrechten en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven. Verzendingskosten worden toegevoegd na het plaatsen van een bestelling en de betaling kan uitgevoerd worden door de mogelijkheden die worden aangegeven tijdens het bestellingsproces. Bestellingen boven een bepaald bedrag worden in bepaalde landen geleverd aan een verminderd tarief of gratis geleverd. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de klant de bestelling plaatst. De klant is Media Service die prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Media Service worden gecorrigeerd. Alle aanbiedingen van Media Service zijn vrij van verplichtingen. Media Service kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Media Service behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. De betaling dient de levering vooraf te gaan.

Artikel 7 - Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor Media Service de bestelling aanvaardt. De levering van het bestelde artikel gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een afhaalpunt of pakjesautomaat naar keuze of door afhaling in de de winkel van Media Service te Ieper. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend maar worden louter als aanwijzing gegeven. Media Service heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taksen en heffingen zoals in het geval het afleveradres zich zou bevinden in een gebied dat als afgelegen wodt beschouwd. Media Service kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden geheven door een derde partij. De levering gebeurt op risico van de klant. Media Service neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Media Service verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere kalenderdagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Voor zover bij wet toegelaten, is de Media Service niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

Artikel 8 - Factuurvoorwaarden

Indien nog niet elektronisch betaald, zijn alle facturen betaalbaar op vervaldag of bij gebreke aan vermelding van een vervaldag contact betaalbaar. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn 3 werkdagen na de uitgiftedatum. Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 10% per jaar verschuldigd zijn, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling. Bij gebreke aan betaling, aan tijdige betaling of volledige betaling, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Bij niet-betaling behoudt Media Service zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt Media Service zich het recht voor om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 9 - Herroepingsrecht producten

Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in de winkel van Media Service. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier en kasticket/factuur. De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden nadat Media Service hiervan voorafgaandelijk op de hoogte werd gebracht via een van de beschikbare communicatiekanalen. De klant dient hierbij de volgende gegevens mee te delen: – vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt – naam en adres van de klant, correct en volledig – handtekening van de klant. Het artikel dient te worden verpakt in de originele verzenddoos en te worden verzonden aan volgend retouradres: La Belle Cerise, Stationsstraat 19, 8900 Ieper, België. Hiertoe dient het retourlabel op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor en op eigen kosten wordt verzonden. De kosten en het risico van de terugzending zijn volledig ten laste van de klant, tenzij het product niet conform de verkoopovereenkomst werd opgemaakt of afgeleverd. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en zich in de originele, lichtdichte verpakking bevindt. Speciale aanbiedingen, afgeprijsde artikelen of op maat gemaakte producten worden niet retour verwerkt. Indien aan alle voorwaarden werd voldaan, betaalt Media Service het verschuldigde productbedrag binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terug.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Media Service tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten en de interesten. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Het is de klant verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord met Media Service.

Artikel 11 - Overmacht

Media Service is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Media Service, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 12 - Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Media Service. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van Media Service. De inhoud, afbeeldingen, logo's, tekeningen, foto's, data, productnamen, teksten, enz. op de website of in catalogi en andere drukwerken van Media Service zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 13 - Verwerking klantgegevens en privacybeleid

Wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Media Service. Media Service zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van Media Service. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan via info@labellecerise.be. Media Service maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. De klant kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien de computer van de klant geen cookies accepteert, is het mogelijk dat men problemen ondervindt tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn, dan verzoekt Media Service de klant om contact met op te nemen met de klantendienst zodat de bestelling alsnog kan worden ingevoerd. Media Service houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien de klant vragen heeft over het privacy beleid van Media Service, kan men de website consulteren of contact opnemen met de klantendienst. Foto's die genomen worden op vraag van de klant kunnen door Media Service worden opgeslagen in haar databanken en gedurende een periode van 1 week worden bewaard. Foto's gemaakt door Media Service kunnen te allen tijde gepubliceerd worden op website, Facebook en andere social media waar Media Service gebruik van maakt. Indien de klant zich tegen de publicatie van bepaalde beelden wenst te verzetten, dient contact te worden opgenomen met de klantendienst.

Artikel 14 - Garantie

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Media Service. Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 15 - Gebreken en klachtindiening

De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. De waarborg van Media Service beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop (artikel 14), beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Media Service staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Media Service is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres : stationsstraat 19, 8900 Ieper of via mail naar info@labellecerise.be. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Media Service toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 7 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 7 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Media Service verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden. Indien de levering moet teruggezonden worden naar Media Service, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder artikel 9. Media Service biedt de in de wet voorziene garanties. Media Service is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld.

Artikel 16 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Ieper, België.

Nieuw account aanmaken

Heeft u al reeds een account?
Log in Of Reset paswoord