Vooraf

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen de gebruikers van de site La Belle Cerise op het internetadres www.labellecerise.be en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Media Service bv met zetel te 8900 Ieper en ondernemingsnummer BE 0438 614 796; hierna vernoemd La Belle Cerise.

Bestellingen

Op de website kan 7 dagen op 7 en 24h op 24h producten besteld worden. De verzending van de bestelde goederen gebeurt na het ontvangen van de betaling op de rekening dat aangegeven werd tijdens het bestelproces van de producten op de website. Belangrijk te vermelden is dat de verzending van de betreffende goederen, steeds geschiedt op basis van de beschikbare voorraad. De klant wordt door ons op drie momenten gecontacteerd met informatie over de status van de bestelling en dit op volgende momenten: ontvangen van de bestelling, ontvangen van de betaling en ten slotte de verzending van de goederen. Eventuele vertraging van levering geeft geen recht op schadevergoeding.

Klachten betreffende leveringen

De klachten omtrent de geleverde goederen en diensten dienen binnen de acht dagen aan ons bekend worden gemaakt op ons adres hetzij per post hetzij per e-mail.

Vermelde informatie en afbeeldingen

Er wordt getracht zo nauwkeurig mogelijke informatie op deze site te geven m.b.t. tot eigenschappen van de producten alsmede de technische gegevens ervan, welke steeds gebaseerd zijn op de gegevens afkomstig van de respectievelijke fabrikanten. De website kan subjectieve informatie bevatten gebaseerd op eigen ervaringen en kennis, deze informatie kan dus geenszins gezien worden als werkelijke producteigenschappen. Geleverde producten kunnen eveneens afwijken van wat op de site werd afgebeeld.

Terugbezorging (verkoop op afstand)

De gebruiker heeft het recht om het door hem bestelde binnen een termijn van 14 werkdagen terug te bezorgen en dit binnen het wettelijke kader van verkoop op afstand. Hiervoor verwijzen we naar de wet op marktpraktijken en consumentenbescherming Boek VI art 45 en volgende. De termijn van 14 dagen begint te lopen de dag na deze waarop de bestelling werd afgeleverd aan de gebruiker of de ontvanger. Terugzending van het ongewenste artikel dient te gebeuren op kosten van de gebruiker en na goedkeuring van La Belle Cerise. Het spreekt voor zich dat La Belle Cerise hiervan vooraf duidelijk op de hoogte moet worden gebracht door de koper en dit met een duidelijke en geldige reden.De retourzendingen worden aanvaard wanneer zij compleet (dus met alle bijgeleverde toebehoren, handleiding, etc.) in onbeschadigde, originele verpakking teruggestuurd worden vergezeld met de originele factuur en dit binnen het vooropgestelde termijn. De terugbetaling van de teruggestuurde goederen gebeurt binnen de 10 werkdagen. Doorgerekende transactiekosten worden daarbij niet terugbetaald. Bij retour van alle bij La Belle Cerise aangekochte product draagt de consument de verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlies van de zending. Verzending onder rembours zijn uitgesloten. Producten die bij ontvangst door La Belle Cerise na beoordeling niet aan de retourvoorwaarden voldoen, komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Deze artikelen worden naar u teruggestuurd en de gemaakte kosten worden in rekening gebracht.

Garantie

Alle door La Belle Cerise verkochte gebruiksgoederen genieten van een garantieperiode zoals voorzien door de producent, fabrikant of invoerder. De garantie is enkel geldig op vertoon van de originele factuur en/of garantiekaart met vermelding van een uniek serienummer. De voorwaarden voor deze garantie is te vinden in de handleiding of de website van de fabrikant

Gebreken in de materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding veroorzaken. De waarborg tegen constructiefouten en gebreken van de door ons verkochte goederen is beperkt tot de garantie die wordt verleend door de desbetreffende fabrikant. De garantie geldt niet bij verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud door de koper. Vervoer en of verzendingskosten van gebrekkige of herstelde of vervangen goederen buiten garantie zijn in elk geval ten laste van de koper en gebeurt op zijn risico.

Indien een product defect gaat binnen de garantieperiode, betekent dit niet meteen dat de klant recht heeft op vervanging van het product.

La Belle Cerise kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele vertraging bij de uitvoering van de herstelling. Eventueel opgegeven termijnen door de leverancier/hersteldienst ter zake zijn louter indicatief.

Het herstellen of omruilen van een product houdt geen verlenging in van de garantieperiode.

Bestek en/of onderzoekskosten zijn enkel recupereerbaar bij effectieve herstelling van het toestel. Indien de klant beslist om het product niet te herstellen en afstand neemt van het product worden er geen verzendingskosten van La Belle Cerise naar de hersteldienst in rekening gebracht. Indien de klant het product niet laat herstellen maar toch het product terug wil zullen er verzendingkosten in rekening gebracht worden.

La Belle Cerise kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de fabrikant weigert het product te herstellen onder garantie.

Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven eigendom van La Belle Cerise tot aan hun volledige betaling met inbegrip van eventuele nog niet vervallen termijnen. Wij zijn gerechtigd in geval van niet-betaling ons eigendomsrecht op de geleverde goederen te laten gelden zowel ten overstaan van de koper als van derden.

Betwisting en verantwoordelijkheid

Ingeval van betwisting of invordering zijn alleen de rechtbanken van Ieper bevoegd. La Belle Cerise is niet verantwoordelijk voor het niet uitvoeren voor haar deel van de overeenkomsten in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten onze wil om.

Nieuw account aanmaken

Heeft u al reeds een account?
Log in Of Reset paswoord